Educatief WOII Centrum is sinds 2015 een ANBI-Stichting!

1.        Inleiding

Stichting Educatief WOII Centrum is opgericht in 2014 en is sindsdien hard bezig om het gebouw waarin ze haar doelstelling wil verwezenlijken in te richten.  Daarnaast zijn de website en Facebook pagina  van de stichting al een tijdje in de lucht en deze worden druk bezocht. Samenwerkingsverbanden met andere stichtingen zijn gesloten en de eerste vrijwilligers hebben zich gemeld. Als bestuur zijnde hebben we ook gezocht naar manieren voor het werven van gelden voor de realisatie van de  doelen van de stichting. Zo zijn we uiteraard ook de ANBI-status tegengekomen wat het voor bedrijven interessanter maakt om donaties te doen aan de stichting en daarom nu deze aanvraag voor een ANBI-status voor de stichting Educatief WOII Centrum Medemblik.

2.        Strategie
2.1           Kernprincipes van de stichting

2.1.1      Statutaire doelstelling 

We willen leerlingen bewust laten nadenken over de keuzes die ze maken en de gevolgen en verantwoordelijkheden die dit met zich meenemen; op korte termijn maar zeker ook op lange termijn. Hierbij willen we benadrukken dat een keuze niet per definitie goed of fout is maar dat er een achterliggend verhaal is waardoor men tot een keuze is gekomen. Vanuit de dilemma’s en keuzes die invloed hebben gehad op het verloop van de WO II, de daarbij behorende gevolgen en verantwoordelijkheden en de invloed die dit heeft op het heden willen we dit bewustzijn gaan prikkelen door de kinderen vanuit hun heden terug te laten keren naar dit verleden en hen actief te betrekken bij de verschillende dilemma’s en keuzes waar mensen toen voor stonden.

2.1.2     Afwezigheid van winstoogmerk

Het hoofddoel van de stichting is het bewust laten nadenken van kinderen bij de keuzes die ze maken en de gevolgen die deze keuzes teweeg brengen. De stichting heeft inkomsten nodig om haar doelstellingen te realiseren en zal deze inkomsten dan ook alleen gebruiken voor deze doelstellingen.

2.1.3     Bestemming liquidatiesaldo

Bij opheffing van de stichting zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden geschonken aan een stichting die ongeveer dezelfde doelstellingen heeft.

2.2    Missie

Beschrijving in de KVK-akte:
Het tentoonstellen van leger- en civiele goederen uit de Tweede Wereldoorlog zoals bijvoorbeeld voertuigen, kleding en huisraad. Het met behulp van museale thema’s gekoppeld aan het tentoongestelde materiaal bewust maken van met name kinderen ven eigen gedrag en handelen- en keuzes die je hierin kunt maken- alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgen.

2.3    Werkzaamheden van de Stichting

De stichting gaat aan de hand van een lesprogramma de groepen 7 en 8 van basisscholen educatie geven in het gebouw dat de stichting huurt. Maar eerst zullen deze klassen op school al voorbereidend werk doen aan de hand van ditzelfde lesprogramma. Daarnaast zullen wij ook aanwezig zijn op evenementen in de omgeving met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en daar onze eigen invulling aan gaan geven die past bij dat evenement, uiteraard komt hier het educatieve in terug. Ook zullen wij ons aansluiten bij de werkzaamheden/plannen van andere stichtingen die ook onze doeleinden nastreven.

3.          Beleid

3.1     Te verrichten werkzaamheden van de stichting

  1. Het gebouw dat de stichting huurt is door de eigenaar in 2013 en 2014 grondig opgeknapt. Vanaf 2015 heeft de stichting een begin gemaakt met de inrichting van het Educatief WOII Centrum, de verwachting is dat men dit eind 2015 heeft afgerond zodat deze ruimte dan gereed is om medio 2016 de eerste schoolklassen te kunnen ontvangen.    
  2. In 2015 zal de stichting actief worden op social-media om bekendheid te genereren bij de mensen en scholen in de omgeving.
  3. De displays en bijbehorende decoraties zullen qua inrichting de uitstraling hebben van de jaren ten tijde van de Tweede Wereld Oorlog. Voor alle decoratieve aankleding uit deze tijd is de stichting afhankelijk van personen en bedrijven die dit aan de stichting willen schenken en/of in bruikleen willen geven. In 2015 zal de stichting dan ook actief op zoek gaan naar donateurs. Het is de bedoeling dat op de website te zien is wat er geschonken en/of in bruikleen gegeven is als men dit zelf wenst.
  4. Tevens staat in 2015 de ontwikkeling van het lesmateriaal op het programma. Hierbijzal o.a. samenwerking plaats vinden met de gelijksoortige Stichting Internationaal Oorlogsmuseum in Nijverdal.

3.2    Werving van gelden

Om de bouw van de displays, het ontwikkelen van het lesmateriaal en andere bijbehorende onkosten te kunnen financieren zijn er inkomsten nodig. Tevens hebben we daarnaast financiële steun nodig om het lesprogramma ook daadwerkelijk te laten draaien. In 2015 zullen we dan ook verschillende acties op touw gaan zetten om gelden binnen te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn ledenwerving, sponsorwerving en subsidies. Al deze inkomsten komen ten goede aan de doelen van de stichting en de penningmeester heeft de bewarende functie over de gelden van stichting.

3.3    Beschikken over het vermogen van de stichting

Geen van de bestuursleden kan beschikken over het vermogen van de stichting als zijnde eigen vermogen.  Beslissingen over het vermogen van de stichting worden pas genomen bij een meerderheid van de stemmen zodat er geen eenmansacties kunnen geschieden.

3.4    Taakverdeling en bestuurdersverhoudingen

Robin Rustenburg                          Voorzitter
Sietske Rustenburg                        Secretaris
Lars Rustenburg                             Penningmeester

Het bestuur is familie van elkaar in gezinsverband, Robin en Sietske zijn partners en Lars is hun kind.

3.5    Wijze waarop over het vermogen van de stichting wordt beschikt

Ieder bestuurslid mag zonder te overleggen voor maximaal €100,00 aan goederen of diensten kopen indien dit ten behoeve van de stichting is. Voor inkopen die hier niet aan voldoen moet overleg worden gepleegd met de andere bestuurders, een meerderheid van stemmen is bepalend.

3.6    Toezicht op het beleid door het bestuur

Het bestuur houdt één keer per maand een vergadering om de voortgang van de processen te bespreken en feedback te geven op afgesloten projecten. Daarnaast worden er zowel financiële als niet financiële verslagen opgesteld die weer bekeken worden door bezoekers op de website, de boekhouder en de belastinginspecteur.

3.7    Uitkeringsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten alleen uit aan de genoemde punten opgenomen onder paragraaf 3.1.

4.     Financiële verantwoording

Het financiële verslag over 2015, die voldoet aan de ANBI-eisen, zal in 2016
hier weergeven worden.